Depozit Sto Cretec, Parc Logistic XXLSat Luna de Sus, Comuna Floresti,

DN1 – E60, KM 490+13, Judet Cluj Orar: Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Aveți o întrebare? Sunați-ne! +40 756 28 1119

Condiții de cumpărare

Termeni și Condiții Generale
1. PREAMBUL

1.1. Prevederile prezentelor Condiții Generale (denumite în continuare CG) reglementează condițiile de utilizare a prezentului website https://sto-cretec.ro/ precum și condițiile generale de vânzare prin care Sto Építőanyag Kft. prin Sto Építőanyag Kft. Dunaharaszti Sucursala Florești,  în calitate de vânzător -  furnizor (denumit în continuare Vânzător), vinde produse sau serviciile sale  clienților/ cumpărătorilor (denumit/denumiți în continuare Client/ Cumpărător), (denumiți împreună Părți).

Utilizarea web sitului, crearea unui cont de client și/sau emiterea de comenzi de produse / achiziționarea de produse implică acceptarea fără rezerve a prezentelor CG.

1.2. Prezentele condiții generale (CG), ca anexă, fac parte integrantă din toate contractele de vânzare de bunuri sau comenzile de vânzare de bunuri sau de vânzare de materiale de construcții încheiate de vânzător cu orice cumpărător.

1.3. Prezentele CG și versiunea actuală a CG disponibilă pe site-ul web al Vânzătorului, se aplică și se interpretează împreună cu orice ofertă sau confirmare din partea Vânzătorului.

Orice fel de derogare de la prevederile prezentelor CG, sau reglementarea altor condiții decât cele prevăzute în prezentele CG, va putea fi făcută exclusiv în scris, prin încheierea unui contract de vânzare cumpărare, sau semnarea unui alt document de către vânzător prin care se derogă în mod expres de la prezentele.

1.4. Se consideră că Clientul a acceptat dispozițiile din CG ale Vânzătorului dacă acesta utilizează websiteul, plasează o comandă utilizând formularul de comandă al Vânzătorului sau prin poșta electronică sau dacă acceptă oferta Vânzătorului și părțile nu au încheiat un acord distinct prin care au înțeles să deroge în scris de la prezentele CG.

1.5. Orice comportament implicit al Clientului (utilizarea web sitului, comanda, cumpărarea, recepția produsului, plata prețului de achiziție) este considerat ca fiind o recunoaștere a conținutului prezentelor CG de către Client, care le-a acceptat fără a fi necesară semnarea separată a acestora.

1.6. Scopul permis pentru utilizarea website-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia.  Prezentul website precum și serviciile Vânzătorului se adresează cu preponderență persoanelor juridice.

1.7. Drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului websitului inclusiv imaginile produselor, denumiri etc sunt și rămân în proprietatea Sto Építőanyag Kft. Utilizarea în alte scopuri a conținutului prezentului wesite,  nu este permisă.

1.8. Unele informații de pe website pot fi disponibile numai după înregistrarea utilizatorului prin crearea unui cont de client.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI. CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE

2.1. Poate forma obiect al comenzii oricare dintre produsele comercializate de Vânzător, în limita stocului dispnibil, pentru care Cumpărătorul a specificat denumirea, numărul articolului, cantitatea și prețul unitar pe formularul de comandă sau prin poșta electronică, atunci când a plasat comanda în scris.

Comenzile de produse vor putea fi emise prin plasarea formularului de comandă accesibil pe website după înregistrarea în contul de client sau  prin poștă electronică sau orica altă modalitate convenită de părți.

2.2. Părțile convin ca Vânzătorul să vândă și să livreze Cumpărătorului materiale de construcții și bunuri (denumite în continuare materiale de construcții) (denumite în continuare servicii) pe baza stocului său de mărfuri și a stocului de depozit și a bunurilor și serviciilor furnizate, în conformitate cu comenzile scrise trimise Vânzătorului și confirmate de acesta din urmă.

2.3. Vânzătorul se angajează să efectueze vânzarea de bunuri și prestarea de servicii în conformitate cu prezentele CG.

2.4. Cumpărătorul se angajează să plătească prețul de achiziție și, la cererea vânzătorului, să prezinte dovada plății și să furnizeze vânzătorului informații financiare pentru a verifica solvabilitatea acestuia.

Prin plasarea unei comezi, Cumpărătorul declară că nu a fost inițiată nicio procedură de executare silită, de lichidare sau de dizolvare împotriva sa, că dispune de fondurile bănești executării obligațiilor de plată a prețului, că nu are datorii fiscale și că informațiile furnizate sunt corecte în toate privințele. Cumpărătorul va informa imediat Vânzătorul în cazul în care împotriva sa a fost inițiată o astfel de procedură, nerespectarea acestei obligații implicând încălcarea contractului și sancțiuni penale.

2.5. Vânzătorul confirmă comenzile Cumpărătorului prin administrare promptă, pe baza stocului Vânzătorului și a materialelor de construcție disponibile. Contractul se încheie în conformitate cu condițiile menționate în confirmarea emisă de Vânzător. Vânzătorul poate acorda Cumpărătorului în funcție de volumul comenzii, reduceri la prețul de listă net de fabrică aplicabil materialelor de construcție pe care le furnizează, sub rezerva unui acord separat.

2.6. Vânzătorul garantează că produsul indicat în formularul de comandă confirmat de Vânzător:

a.) este conform cu calitatea specificată în documentația tehnică,

b.) termenul de valabilitate al acestuia (perioada de garanție) nu a expirat.

2.7. Vânzătorul nu este răspunzător pentru orice defecte sau neconformități care rezultă din utilizarea produsului cu nerespectarea indicațiilor de utilizare / recomandărilor producătorului sau pentru orice utilizare în alte scopuri decât cele pentru care este destinat, sau din orice aplicare care nu este în conformitate cu procedura prescrisă de producător (de exemplu, utilizarea de unelte, diluanți sau solvenți necorespunzători, calitatea necorespunzătoare a suprafeței de bază, omiterea grundului prescris, amestecarea cu materiale neautorizate, aplicarea unei cantități de material mai mici decât cea minimă necesară, aplicarea necorespunzătoare în condiții de mediu necorespunzătoare, depozitarea în condiții necorespunzătoare etc.).

3. LOCUL DE EXECUTARE, TERMENUL, TRANSPORTUL

3.1 Locul de livrare: produsele pot fi ridicate de la punctul de colectare Depozit Sto Cretec, Parc Logistic XXL - Sat Luna de Sus, Comuna Floresti, DN1 – E60, KM 490+13. În cazul în care nu este indicat niciun punct de preluare, produsele pot fi ridicate de la adresa Depozit Sto Cretec, Parc Logistic XXL - Sat Luna de Sus, Comuna Floresti, DN1 – E60, KM 490+13.

Prin contractele de vânzare cumpărare / comenzi scrise, părțile vor putea conveni și alte locuri de livrare, caz în care transportul va fi plătit de către Cumpărător separat de prețul de achiziție al Produselor.

3.2 Data livrării o constituie data predării de către Vânzător a bunurilor împreună cu avizul de livrare sau factura fiscală după caz. În cazul în care transportul este realizat de către Cumpărător data livrării o constituie data predării bunurilor către transportator. 

3.3. În cazul în care bunurile comandate sunt transportate de către Cumpărător , Cumpărătorul trebuie să se ocupe de transport și de punerea la dispoziție a mijloacelor de transport corespunzătoare pe cheltuiala sa, răspunderea pentru transport fiind în sarcina acestuia.

3.4. În cazul în care Cumpărătorul comandă Produsele cu transport, Părțile vor conveni prețul transportului care se va achita de către Cumpărător separt de prețul de achiziție al Produselor. Cumpărătorul trebuie să notifice în scris Vânzătorul cu privire la cererea sa de transport cu cel puțin două zile lucrătoare (48 de ore) înainte, precizând destinația - adresa și destinatarul. Cumpărătorul trebuie să notifice în scris Vânzătorului orice modificare a comunicărilor sale privind destinația și efectuarea livrării în timp util, dar nu mai târziu de o zi lucrătoare (24 de ore ) înainte de livrarea solicitată. Cumpărătorul este responsabil pentru notificările sale privind livrarea și pentru notificarea la timp a modificărilor aduse acestor notificări și îl despăgubește pe vânzător pentru orice costuri inclusiv costuri suplimentare și alte daune rezultate din notificări inexacte sau tardive, ori schimbarea locului de livrare. Cumpărătorul recunoaște că Vânzătorul va livra numai pe teritoriul Romaniei.

3.5. Atunci când transportul este realizat de căte Vânzător, Cumpărătorul se asigură că echipamentul tehnic și personalul necesar pentru descărcare este disponibil la locul de destinație, că descărcarea vehiculului de transport poate avea loc fără timpi de așteptare sau alte impedimente, că depozitul în care are loc descărcarea are capacitatea necesară depozitării mărfurilor și că o persoană autorizată este pregătită să ia măsurile necesare pentru descărcare și să confirme finalizarea descărcării.

3.6. Vânzătorul este exonerat de răspundere pentru executarea cu întârziere în caz de forță majoră, dacă nerespectarea termenului de livrare a fost cauzată de o împrejurare mai presus de voința sa. Un astfel de obstacol este considerat, de asemenea, o grevă sau o perturbare a transportului de mărfuri, sau o întârziere datorată unor măsuri oficiale, restricții  etc.

3.7. Vânzătorul se angajează să informeze imediat cumpărătorul în cazul în care, înainte de data livrării, constată că nu își va putea îndeplini obligația la termen. În acest caz, Cumpărătorul este, de asemenea, obligat să ia toate măsurile necesare pentru a atenua prejudiciul cauzat de întârziere.

3.8. Vânzătorul va confirma produsele din comanda Cumpărătorului sub rezerva situațiilor cauzate de război, de epidemia de COVID-19 sau altele sau de situația aprovizionării cu materii prime pe piața internațională împrejurări care constituie în accepțiunea prezentelor CG cazuri de forță majoră (vis major) (adică neimputabilă Vânzătorului și care nu intră în responsabilitatea acestuia) în următoarele cazuri:

- în cazul în care Vânzătorul nu poate obține materialele necesare până la termenul limită din cauza epidemiei și/sau a lipsei de materiale,

- în cazul în care pe durata execuției comenzii prețul de achiziție al materialelor incluse în oferta Vânzătorului crește cu mai mult de 5% din cauza epidemiei și/sau a lipsei de materiale

- în cazul în care cursul de schimb EURO/RON din ziua încheierii contractului / emiterea ofertei de către vânzător crește cu mai mult de 1,5%,

- în cazul în care libera circulație a forței de muncă și a bunurilor este restricționată prin reglementări oficiale din cauza epidemiei,

- în cazul în care capacitatea Vânzătorului este redusă din cauza epidemiei,

- în cazul în care activitatea Vânzătorului este restricționată prin reglementări oficiale din cauza epidemiei.

Cumpărătorul acceptă faptul că împrejurările de mai sus reprezintă situații de forță majoră (adică sunt neimputabile Vânzătorului și care nu intră în responsabilitatea Vânzătorului) care nu se află sub controlul Vânzătorului și pentru care nu poate fi ținut răspunzător și este de acord ca Vânzătorul să ajusteze datele de livrare.

De asemenea, în cazul și în măsura în care situația de  mai sus determină creșterea prețului de achiziție a materialelor incluse în oferta și/sau confirmarea Vânzătorului cu mai mult de 5%, Vânzătorul are dreptul de a crește unilateral prețul de achiziție al Produselor proporțional cu același procent sau, în cazul în care această creștere nu este acceptată de către Cumpărător, de a-și retrage oferta și/sau confirmarea fără nicio consecință juridică și fără a putea fi ținut la plata vreunor daune sau despăgubiri.

4. AMBALARE, ÎNCĂRCARE

4.1. Vânzătorul își ambalează mărfurile într-un ambalaj (de obicei o cutie metalică, o cutie sau o găleată de plastic, un butoi, un sac de hârtie etc.) care protejează mărfurile în măsura necesară împotriva deteriorării în timpul depozitării, transportului și încărcării manuale sau cu stivuitorul, în conformitate cu specificațiile tehnice. Cumpărătorul recunoaște și este de acord ca Vânzătorul să nu deschidă ambalajul sigilat din fabrică.

4.2. În cazul în care bunurile sunt livrate în ambalaje paletizate, Vânzătorul livrează bunurile pe paleți marcați cu simbolul EUR pentru lemn natural brut. Vânzătorul va percepe Cumpărătorului o taxă de paletizare pentru fiecare palet la prețul menționat în lista sa de prețuri curentă, în plus față de prețul de achiziție. În cazul în care cumpărătorul returnează paleții Vânzătorului în termen de 3 luni de la data achiziției în aceeași stare ca la primire (nedeteriorată), vânzătorul creditează sau rambursează cumpărătorului întreaga taxă de palet facturată. Părțile convin că Vânzătorul nu va răscumpăra paleții deteriorați, defecți sau decolorați sau restituiți după împlinirea termenului de 3 luni.

4.3. În cazul în care transportul este realizat de Cumpărător, Vânzătorul va putea încărca bunurile pe vehiculul Cumpărătorului la locul de executare de la clauza 3.1, la cerere, în funcție de disponibilitatea personalului său. Cu toate acestea, Cumpărătorul va fi responsabil pentru modul de fixare, ancorare a mărfii în mijlocul de transport, aranjarea mărfii, efectuarea transportului și pentru descărcarea bunurilor care urmează să fie livrate la adresa indicată de Cumpărător.

5. TRANSFER DE PROPRIETATE, TRANSFER DE RESPONSABILITATE

5.1. Cumpărătorul sau agentul său (de exemplu, un transportator angajat de către cumpărător) verifică cantitatea de bunuri la locul de livrare în cazul expedierii de către client și la adresa de livrare în cazul livrării de către vânzător, pe baza numărului de articole sau a numărului de unități de ambalaj. Produsele pot fi identificate prin marcajul (eticheta) mărfurilor de pe ambalaj. În scopul controlului calității, Vânzătorul nu deschide ambalajele în momentul livrării și nu efectuează teste de laborator. Controlul final al calității produselor se efectuează imediat înainte de utilizare.

5.2. Cumpărătorul este obligat să verifice proprietățile bunurilor în momentul recepției, în mod rezonabil și în conformitate cu practicile curente. Cumpărătorul este obligat să raporteze orice deteriorare vizibilă a ambalajului la repecție sau imediat după recepție, în caz contrar Vânzătorul nu acceptă nicio reclamație pentru defecte de ambalare sau de transport după recepție. Recepția produselor are loc la livrare. Cumpărătorul este obligat să transporte și să depoziteze bunurile primite într-un mod profesionist și să le utilizeze și să le instaleze în conformitate cu scopul pentru care au fost destinate conform specificațiilor tehnice, ținând cont de instrucțiunile producătorului.

5.3. Responsabilitatea pentru cantitatea bunurilor și pentru absența viciilor aparente în momentul livrării este transferată Cumpărătorului la predarea bunurilor și semnarea documentului care atestă primirea dacă este întocmit un astfel de document (aviz de livrare, factură, confirmare de primire sau alt document similar). După livrare, vânzătorul va accepta reclamații privind cantitatea sau deteriorarea numai dacă acest lucru a fost înregistrat în prealabil pe documentele de livrare (aviz livrare, factură, confirmare de primire). În lipsa obiecțiilor livrarea se consideră conformă.

5.4. Vânzătorul declară că materialele de construcție vândute de acesta sunt conforme cu standardele UE și că deține o licență de distribuție pentru acestea.

5.5. Cumpărătorul notifică în scris Vânzătorului orice defecte de calitate detectate după primirea materialelor de construcție, fără întârziere, dar nu mai târziu de 1 (o) zi lucrătoare, furnizează informații detaliate în scris și dovezi justificative cu privire la circumstanțele defectului și oferă Vânzătorului posibilitatea de a inspecta defectele, după cum a solicitat. În cazul în care Cumpărătorul nu îi oferă Vânzătorului posibilitatea de a inspecta bunurile defecte, Vânzătorul nu va accepta reclamația Cumpărătorului.

5.6. Transferul dreptului de proprietate are loc la încasare de către Vânzător a prețului de achiziție, Vânzătorul păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor până la plata integrală a prețului de achiziție. Cumpărătorul recunoaște că transferul de responsabilitate în temeiul clauzei 5.3 nu îl face pe Cumpărător proprietar al bunurilor, dacă nu a achitat prețul acestora.

5.7. În cazul în care Cumpărătorul nu ia în primire bunurile comandate în termenul specificat în comandă și în confirmarea acesteia - din motive independente de voința Vânzătorului - Vânzătorul va depozita bunurile până la livrare contra unei taxe de depozitare, dar are dreptul de a factura valoarea bunurilor în același timp cu emiterea unei declarații de depozitare la începutul depozitării. Cumpărătorul se obligă să plătească taxa de depozitare conform declarației de depozitare. Taxa zilnică de depozitare este de 0,5 % din prețul mărfurilor comandate, astfel cum se menționează în oferta de preț acceptată de cumpărător, până la un maxim de 10 % din prețul acestora. Vânzătorul are dreptul de a pretinde Cumpărătorului suma totală a taxei de depozitare și de a o compensa cu orice datorie neachitată către cumpărător.

6. PREȚURI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

6.1. Vânzătorul va emite factura către Cumpărător la livrare, cu conținutul datelor în conformitate cu legea aplicabilă.

6.2 Plata prețului de achiziție se realizează la livrarea produselor, cu excepția cazului în care există un alt acord valabil între părți privind termenul de plată. Livararea produselor este condiționată de dovada de achitare a prețului .

6.3. Cumpărătorul este obligat să vireze suma facturată în contul bancar al Vânzătorului indicat pe factură în termenul de plată indicat pe factură. În caz de întârziere la plată, Cumpărătorul va fi obligat să plătească penalități în cuantum de 0,15% pe zi de întârziere aplicate asupra sumelor întârziate la plată .

7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

7.1. Părțile se supun jurisdicției exclusive a instanțelor de la sediul Vânzătorului din jud. Cluj, în funcție de valoarea litigiului, în cazul oricăror litigii apărute în cursul executării contractelor sau comenzilor.

7.2. Prezentul contract este reglementat de dispozițiile Codului civil. Politica de confidențialitate și de protecție a datelor este disponibilă pe site-ul web al vânzătorului.

8. ALTE CONDIȚII

8.1. Relația contractuală dintre părți se stabilește prin acceptarea de către Cumpărător a ofertei făcute de Vânzător, sau prin confirmarea de către Vânzător a comenzii plasate de Cumpărător, sau prin semnarea contractului de vânzare a bunurilor încheiat între părți.

8.2. În caz de anulare sau de retragere din contract după confirmarea comenzii de către Vânzător, partea prejudiciată va fi despăgubită pentru prejudiciul cauzat. Se consideră că prejudiciul cauzat include, de exemplu, costul transportului de import sau al transportului de retur, costurile de depozitare și costurile de comandă sau de mutare a bunurilor. Solicitările de retur ce nu vizează produse cu defecte sunt întotdeauna supuse acceptului Vânzătorului, care își rezervă dreptul de a refuza o astfel de solicitare, fără să fie necesară motivarea unei astfel de decizii. În orice situație vor putea fi acceptate la retur doar produsele aflate în ambalajul original, intacte, în stare perfectă, sigilate și fără urme de folosință, cu etichetele și certificate intacte. Nu se acceptă returul produselor cu ambalajul deteriorat, desigilate în stare de nevandabilitate  sau cu termenul de valabilitate expirat. Simpla îndeplinire a condițiilor de retur nu constituie obligație de acceptare a cererii de retur în sarcina Vânzătorului, aceasta fiind întotdeauna supusă acceptului său. Cheltuielile de retur cad în sarcina Cumpărătorului.

8.3. Părțile încheie prezentul contract pe o perioadă nedeterminată, care poate fi reziliat prin notificarea celeilalte părți cu 30 de zile calendaristice înainte, printr-o scrisoare trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Părțile sunt obligate să realizeze o desocotire completă pe durata preavizului. Părțile continuă să fie obligate să respecte obligațiile de confidențialitate și după încetarea contractului și să păstrează secretele de afaceri de care au luat cunoștință de la cealaltă parte chiar și ulterior acestei date.

8.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentele CG, versiunea actuală a CG este disponibilă pe site-ul web al vânzătorului.

8.5. Contractul poate fi reziliat printr-o notificare scrisă în caz de încălcare gravă a obligațiilor contractuale.

Se consideră că părțile încalcă grav contractul în cazul în care cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile de plată la scadență, dacă vânzătorul contestă comportamentul reprezentantului cumpărătorului sau al agentului cumpărătorului, dacă vânzătorul consideră ineficientă sau insuficientă garanția care trebuie constituită pentru a garanta obligația de plată a cumpărătorului la cererea vânzătorului, dacă cumpărătorul refuză să furnizeze informații financiare pentru verificarea solvabilității acesteuia.

8.6. Părțile declară că termenii prezentului contract sunt în deplină conformitate cu voința lor și că nu au fost supuse niciunei constrângeri în momentul semnării contractului. Părțile contractante declară că capacitatea lor de a contracta nu este limitată.

Părțile au citit și au înțeles prezentul contract și l-au acceptat în acord cu toate intențiile lor.

Aceste CG sunt valabile începând cu 01 septembrie 2021 până la revocare sau modificare (până la publicarea noilor CG în vigoare pe site-ul web al vânzătorului).

Politica de confidentialitate
1./ INTRODUCERE

TABELUL DE CONȚINUT

1./ INTRODUCERE

2./ NUMELEȘI ADRESA OPERATORULUI DE DATE

3./ DENUMIREA ȘI ADRESA ÎMPUTERNICIȚILOR

3.1. Furnizorul de servicii IT al Sto Építőanyag Kft.

3.2. Servicii poștale, livrare, livrare de colete

4./ ASIGURAREA LEGALITĂȚII PRELUCRĂRII DATELOR

4.1./ Prelucrarea bazată pe consimțământul persoanei vizate

4.2./ Prelucrare bazată pe îndeplinirea unei obligații legale

4.3./ Promovarea drepturilor persoanei vizate

5./ PRELUCRAREA DATELOR UTILIZATORILOR SITE-ULUI WEB AL SOCIETĂȚII

5.1./ INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA COOKIE-URILOR

5.2./ Informații generale privind cookie-urile

5.3./ Tipuri de module cookie

5.4./ Utilizarea cookie-urilor

5.5./ Informații privind utilizarea cookie-urilor pe site-ul web al societății și datele prelucrate în timpul unei vizite

6./ INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

6.1./ Drepturile persoanei vizate pe scurt

7./ DOMENIUL DE APLICARE A DATELOR PRELUCRATE, SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR, TEMEIUL JURIDIC, DURATA

8./ SECURITATEA DATELOR

9./ CĂI DE ATAC LEGALE

REGULAMENTUL (UE) NR. 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95/46/CE (denumit în continuare "Regulamentul") prevede ca operatorul să ia măsurile adecvate pentru a furniza persoanei vizate toate informațiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, într-un limbaj clar și simplu, și pentru a facilita exercitarea drepturilor persoanei vizate.

Sto Építőanyag Kft. se angajează să se asigure că protecția datelor cu caracter personal este asigurată. În calitate de operator de date, societatea recunoaște că este obligată să respecte conținutul acestor informații și se angajează să se asigure că toate prelucrările de date în legătură cu activitățile sale respectă cerințele stabilite în aceste informații și legislația aplicabilă.

Sto Építőanyag Kft. se conformează acestei obligații legale prin furnizarea următoarelor informații.

În domeniul protecției datelor, Sto Építőanyag Kft. respectă în toate circumstanțele prevederile Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Acest document oferă informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și la drepturile dumneavoastră în legătură cu acestea, în conformitate cu legislația Uniunii Europene și cu legislația națională.

Aceste informații sunt publicate pe site-ul web al Sto Építőanyag Kft. sau sunt trimise persoanei vizate, la cerere.

Principiile de prelucrare a datelor de către Sto Építőanyag Kft. sunt în conformitate cu legislația națională aplicabilă privind protecția datelor, în special cu următoarele:

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

Legea nr  82 / 1991 Legea contabilităţii.

Ordonanţă de Urgenţă nr. 140 /2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri

Legea nr. 365 / 2002 privind Comerţul Electronic

Legea nr. 158 / 2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparative

Legea nr. 135 / 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale

2./ NUMELE OPERATORULUI

Emitentul acestor informații este operatorul de date:

Numele societății: Sto Építőanyag Kft.

Sediul social: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 17

Numărul de înregistrare al societății: 13 09 079457

Număr de identificare fiscală: 10415560-2-13

Site web: www.sto.hu

Număr de telefon: +36 24 510 210

E-mail: info.hu@sto.com

Director general: Zsolt Hargitai

Responsabil cu protecția datelor: Adrienn Zelei

Persoană de contact: +36 30 933 2747

Reprezentanța din România :

Numele: STO EPITOANYAG KFT DUNAHARASZTI SUCURSALA FLORESTI
Sediul social: Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti, DN 1 - E60, KM 490+13, Județ Cluj.

Numărul de înregistrare al societății: J12/2947/2019
Număr de identificare fiscală: 41427069

Împuternicit sucursala: Cserép Csaba Timót

(denumită în continuare: Societatea)

3./ NUMELE PERSOANEI ÎMPUTERNICITE DE CĂTRE OPERATOR

Persoana împuternicită de către operator: o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului; (articolul 4.8.)

Desemnarea unei persoane împuternicite de către operator nu necesită consimțământul prealabil al persoanei vizate, dar aceasta trebuie să fie informată. În consecință, vă informăm cu privire la urmăotarel:  

3.1./ Furnizorul de servicii IT al Sto Építőanyag Kft.

Sto Építőanyag Kft. utilizează pentru întreținerea și gestionarea site-ului său web un împuternicit care furnizează servicii IT (serviciu de găzduire) și care, în cadrul acestui serviciu, gestionează datele cu caracter personal furnizate pe site-ul web pe durata contractului nostru cu acesta, iar operațiunea efectuată de acesta este stocarea datelor cu caracter personal pe server.

Numele persoanei împuternicite:

Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstr. 1.

D-79780 Stühlingen

Telefon: +49 77 44 44 57-0

Web: https://www.sto.de

E-mail: infoservice@sto.com

3.2./ Servicii poștale, livrare, livrare de colete

Acești procesatori de date primesc de la Sto Építőanyag Kft datele cu caracter personal (numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail a persoanei vizate) necesare pentru livrarea produsului comandat, a broșurii, a materialului informativ și utilizează aceste date pentru a livra produsul comandat.

4./ ASIGURAREA LEGALITĂȚII PRELUCRĂRII DATELOR

4.1./ Prelucrarea bazată pe consimțământul persoanei vizate

(1) În cazul în care Sto Építőanyag Kft. dorește să efectueze o prelucrare a datelor pe baza consimțământului, consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal trebuie obținut prin intermediul conținutului și informațiilor furnizate în formularul de cerere de date sau în chestionarul specificat în politica de prelucrare a datelor.

(2) Consimțământul se consideră, de asemenea, acordat dacă persoana vizată bifează o căsuță atunci când vizitează site-ul web al Sto Építőanyag Kft. sau face setările tehnice relevante atunci când utilizează serviciile societății informaționale sau prin orice altă declarație sau acțiune care indică în mod neechivoc consimțământul persoanei vizate cu privire la prelucrarea intenționată a datelor cu caracter personal în contextul dat. Prin urmare, tăcerea, existența unei căsute prebifate sau lipsa de acțiune nu constituie consimțământ.

(3) Consimțământul acoperă toate activitățile de prelucrare în același scop sau în aceleași scopuri. În cazul în care prelucrarea este efectuată în mai multe scopuri în același timp, consimțământul se acordă pentru toate scopurile prelucrării.

(4) În cazul în care persoana vizată își dă consimțământul în contextul unei declarații scrise care se referă, de asemenea, la alte aspecte, cum ar fi încheierea unui contract de vânzare sau de prestări de servicii, cererea de consimțământ trebuie să fie prezentată într-un mod care să se distingă clar de aceste alte aspecte, într-o formă clară și ușor accesibilă, într-un limbaj clar și simplu. Orice parte a unei astfel de declarații care conține consimțământul persoanei vizate care încalcă regulamentul nu este obligatorie.

(5) Sto Építőanyag Kft. nu condiționează încheierea sau executarea unui contract de acordarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care nu sunt necesare pentru executarea contractului.

(6) Retragerea consimțământului este posibilă în același mod simplu ca și acordarea consimțământului.

(7) În cazul în care datele cu caracter personal au fost colectate cu consimțământul persoanei vizate, operatorul poate prelucra datele colectate în scopul îndeplinirii unei obligații legale la care este supusă persoana vizată, cu excepția cazului în care legea prevede altfel, fără un alt consimțământ specific și chiar și după retragerea consimțământului persoanei vizate.

4.2./ Prelucrarea bazată pe îndeplinirea unei obligații legale

(1) În cazul prelucrării bazate pe îndeplinirea unei obligații legale, domeniul de aplicare al datelor care urmează să fie prelucrate, scopul prelucrării, durata de stocare a datelor și destinatarii sunt reglementate de dispozițiile legislației de bază.

(2) Prelucrarea bazată pe temeiul juridic al îndeplinirii unei obligații legale este independentă de consimțământul persoanei vizate, deoarece prelucrarea este determinată de lege. În astfel de cazuri, persoana vizată este informată, înainte de începerea prelucrării, că prelucrarea este obligatorie și i se furnizează informații clare și detaliate cu privire la toate faptele legate de prelucrarea datelor sale, în special cu privire la scopurile și temeiul juridic al prelucrării, identitatea operatorului și a persoanei împuternicite de operator, durata prelucrării, dacă operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale persoanei vizate în temeiul unei obligații legale la care este supusă persoana vizată și destinatarii datelor. Informațiile ar trebui să cuprindă, de asemenea, drepturile și căile de atac ale persoanei vizate în legătură cu prelucrarea. În cazul unei prelucrări obligatorii, informațiile pot fi furnizate și prin publicarea unei trimiteri la dispozițiile legale care conțin informațiile menționate anterior.

4.3./ Promovarea drepturilor persoanei vizate

Societatea va asigura exercitarea drepturilor persoanei vizate în toate prelucrările sale.

5./ GESTIONAREA DATELOR VIZITATORILOR PE SITE-UL COMPANIEI

5.1./ INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA COOKIE-URILOR

Vizitatorul site-ului web trebuie să fie informat cu privire la utilizarea modulelor cookie pe site-ul web și, cu excepția modulelor cookie de sesiune, care sunt necesare din punct de vedere tehnic, trebuie să i se solicite consimțământul.

5.2./ Informații generale privind modulele cookie

5.2.1./ Un modul cookie este o bucată de date pe care site-ul web vizitat o trimite către browserul vizitatorului (sub forma unei valori cu nume variabil) pentru ca acesta să o poată stoca și să poată încărca ulterior conținutul său pe același site web. Un cookie poate fi valabil până la închiderea browserului sau pe termen nelimitat. În cererile HTTP(S) ulterioare, browserul va trimite, de asemenea, aceste date către server. În acest fel, datele de pe calculatorul utilizatorului sunt modificate.

5.2.2.2.2./ Esența cookie-ului constă în faptul că serviciile de site-uri web trebuie în mod inerent să fie capabile să eticheteze un utilizator (de exemplu, că a intrat pe site) și să îl gestioneze în consecință. Pericolul este că utilizatorul nu este întotdeauna conștient de acest lucru și poate fi urmărit de către operatorul site-ului web sau de către un alt furnizor de servicii al cărui conținut este încorporat în site (de exemplu, Facebook, Google Analytics), creând astfel un profil al utilizatorului, caz în care conținutul cookie-ului poate fi considerat dată cu caracter personal.

5.3./ Tipuri de cookie-uri:

5.3.1./ Cookie-uri de sesiune necesare din punct de vedere tehnic: fără de care site-ul pur și simplu nu ar funcționa, acestea sunt necesare pentru a identifica utilizatorul, de exemplu, pentru a gestiona dacă acesta s-a logat, ce a adăugat în coșul de cumpărături etc. Aceasta este de obicei stocarea unui ID de sesiune, restul datelor fiind stocate pe server, ceea ce este mai sigur. Există un aspect de securitate, dacă valoarea cookie-ului de sesiune nu este generată corect, atunci există riscul unui atac de deturnare a sesiunii, deci este imperativ ca aceste valori să fie generate corect. O altă terminologie numește cookie-uri de sesiune toate cookie-urile care sunt șterse atunci când ieșiți din browser (o sesiune este o sesiune de browser de la început până la ieșire).

5.3.2./ Cookie-uri de utilizare: acesta este termenul utilizat pentru a descrie cookie-urile care rețin alegerile utilizatorului, de exemplu, în ce formă ar dori să vadă pagina respectivă. Aceste tipuri de module cookie sunt, în esență, datele privind preferințele stocate în modulul cookie.

5.3.3.3.3 / Cookie-uri de performanță: deși nu prea au legătură cu "performanța", aceasta este de obicei denumirea dată cookie-urilor care colectează informații despre comportamentul utilizatorului, timpul petrecut pe un site web și click-uri. Acestea sunt, de obicei, aplicații ale unor terțe părți (de exemplu, cookie-urile Google Analytics, AdWords sau Yandex.ru). Acestea pot fi utilizate pentru a crea profilul vizitatorului.

Puteți afla mai multe despre cookie-urile Google Analytics aici:

//developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Puteți afla mai multe despre modulele cookie Google AdWords aici:

//support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

5.4./ Utilizarea cookie-urilor

Acceptarea sau autorizarea utilizării cookie-urilor nu este obligatorie. Puteți reseta setările browserului dvs. pentru a respinge toate modulele cookie sau pentru a indica momentul în care este trimis un modul cookie. Deși majoritatea browserelor acceptă automat cookie-urile în mod implicit, acestea pot fi de obicei modificate pentru a împiedica acceptarea automată și vă vor oferi de fiecare dată posibilitatea de a alege.

Pentru a afla despre setările cookie-urilor din cele mai cunoscute browsere, faceți clic pe link-urile de mai jos

- Google Chrome: //support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

- Firefox: //support.mozilla.org/hu/kb/sutik-lassenlassenezese-es-tiltasa-amit-websites-haszn

- Microsoft Internet Explorer 11: //windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

- Microsoft Internet Explorer 10: //windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

- Microsoft Internet Explorer 9: //windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

- Microsoft Internet Explorer 8: //windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

- Microsoft Edge: //windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

- Safari: //support.apple.com/hu-hu/HT201265

Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că este posibil ca unele caracteristici sau servicii ale site-ului web să nu funcționeze corect fără cookie-uri.

5.5./ Informații despre modulele cookie utilizate pe site-ul web al Companiei și despre datele generate în timpul vizitei dvs:

5.5.1./ Date procesate în timpul vizitei: Site-ul web al Companiei noastre poate înregistra și procesa următoarele date despre utilizator sau despre dispozitivul utilizat pentru navigare atunci când utilizează site-ul web:

adresa IP utilizată de utilizator,

tipul de browser,

caracteristicile sistemului de operare al dispozitivului utilizat pentru navigare (set de limbi),

ora vizitei

(sub)pagina, funcționalitatea sau serviciul vizitat

click.

Aceste date sunt păstrate timp de maximum 90 de zile și pot fi utilizate în principal pentru investigații privind incidentele de securitate.

5.5.2./ Cookie-urile utilizate pe site-ul web

5.5.2.1./ Cookie-uri de sesiune necesare din punct de vedere tehnic: scopul prelucrării este de a asigura buna funcționare a site-ului web. Aceste module cookie sunt necesare pentru a permite vizitatorilor să navigheze pe site-ul web, să utilizeze funcțiile acestuia fără probleme și pe deplin, să utilizeze serviciile disponibile prin intermediul site-ului web, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, în special, înregistrarea acțiunilor efectuate de vizitator pe paginile respective sau identificarea utilizatorului conectat în timpul unei vizite. Durata prelucrării acestor module cookie este limitată la vizita curentă a vizitatorului, iar acest tip de module cookie este șters automat din calculatorul acestuia la sfârșitul sesiunii sau la închiderea browserului.

Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este Legea nr. 365 / 2002 privind Comerţul Electronic, în conformitate cu care furnizorul de servicii poate prelucra datele cu caracter personal care sunt indispensabile din punct de vedere tehnic pentru furnizarea serviciului. Furnizorul de servicii trebuie, în alte condiții egale, să aleagă și, în orice caz, să utilizeze mijloacele utilizate pentru furnizarea serviciului societății informaționale astfel încât datele cu caracter personal să fie prelucrate numai dacă sunt absolut necesare pentru furnizarea serviciului și pentru îndeplinirea celorlalte scopuri specificate în prezenta lege, dar, în acest caz, numai în măsura și pe durata necesare.

5.5.2.2.2.2./ Cookie-uri pentru a facilita utilizarea:

Acestea rețin alegerile utilizatorului, cum ar fi forma în care acesta ar dori să vadă site-ul. Aceste tipuri de cookie-uri sunt în esență datele privind preferințele stocate în cookie.

Baza legală pentru prelucrare este consimțământul vizitatorului.

Scopul prelucrării datelor: pentru a crește eficiența serviciului, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, pentru a face mai convenabilă utilizarea site-ului web.

Aceste date se află mai degrabă pe computerul utilizatorului, site-ul web doar accesează și recunoaște utilizatorul.

5.5.2.3./ Cookie-uri de performanță. Acestea sunt de obicei aplicații ale unor terțe părți (de exemplu, Google Analytics, AdWords).

Temeiul juridic pentru prelucrare: consimțământul persoanei vizate.

Scopul prelucrării: pentru a analiza site-ul web, pentru a trimite oferte publicitare.

6./ INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

6.1./ Drepturile persoanei vizate pe scurt:

 1. Informarea transparentă, comunicarea și facilitarea exercitării drepturilor persoanei vizate.
 2. Dreptul la informare prealabilă - în cazul în care se colectează date cu caracter personal de la persoana vizată
 3. Informarea persoanei vizate și informațiile care trebuie furnizate acesteia în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de către operator
 4. Dreptul de acces al persoanei vizate
 5. Dreptul la rectificare
 6. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
 7. Dreptul la restricționarea prelucrării
 8. Obligația de a notifica rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării
 9. Dreptul la portabilitatea datelor
 10. Dreptul la opoziție
 11. Proces decizional automatizat în cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri
 12. Limitări
 13. Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal
 14. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere
7./ DOMENIUL DE APLICARE A DATELOR PRELUCRATE, SCOPUL, TEMEIUL JURIDIC ȘI DURATA PRELUCRĂRII

Toate datele furnizate către Sto Építőanyag Kft. sunt furnizate în mod voluntar sau cu permisiunea sau pe baza unui interes legitim. Compania noastră solicită date numai în scopul și în măsura în care este necesar pentru menținerea relației de afaceri, iar această furnizare de date vizează date cu caracter personal numai în cazuri excepționale. Sto Építőanyag Kft. va depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal de care ia cunoștință și pentru a le proteja împotriva accesului neautorizat, divulgării, ștergerii sau distrugerii. Sto Építőanyag Kft. nu furnizează informații despre datele cu caracter personal pe care le-a obținut unor terțe părți, cu excepția solicitărilor oficiale bazate pe lege.

Dintre mai multe versiuni ale Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personale, versiunea care este publicată pe web site este cea valabilă.  

De asemenea, vă rugăm să rețineți că, dacă nu furnizați datele cu caracter personal indicate pentru utilizarea anumitor servicii, nu veți putea să le utilizați.

7.1./ Relația cu clientul, stabilirea relației de afaceri, datele prelucrate pe durata existenței acesteia

 1. Date despre client:

Datele prelucrate includ: numele, adresa, codul fiscal, adresa de e-mail, numărul de telefon, data, ora și locul achiziției, denumirea, cantitatea și prețul produsului achiziționat, adresa de livrare în cazul livrării.

Temeiul juridic al prelucrării. Consimțământul voluntar al persoanei vizate , Codul civil, Legea contabilității.

Scopul prelucrării datelor.

Durata prelucrării. Factura este păstrată timp de 5 ani, calculaţi de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exerciţiului financiar în care au fost întocmite art. 23 din Legea contabilității nr  82 / 1991. În cazul canalelor de contact individuale, vom prelucra datele furnizate pentru contactarea clientului până la retragerea consimțământului.

În cazul achizițiilor cu cardul, datele cardului de credit și ale tranzacției de plată cu cardul sunt prelucrate de către Departamentul Financiar al Sto Építőanyag Kft.

Web: www.sto.hu

Prelucrarea datelor: niciunul

Metoda de furnizare a datelor: voluntară sau bazată pe un interes legitim

 1. Activitatea online

utilizarea site-ului web

Date prelucrate: data, ora de utilizare a site-ului web, dispozitivul și browserul utilizatorului, adresa IP a computerului utilizatorului, locația geografică

Scopul prelucrării datelor: pentru a monitoriza datele vizitatorilor site-ului web, pentru a asigura funcționarea site-ului web, pentru a preveni abuzurile

Durata prelucrării: o lună pentru vizitatorii site-ului web

Persoana împuternicită de operator: niciunul

Metoda de furnizare a datelor: voluntară sau bazată pe un interes legitim

 1. Activități de marketing

Promoții, activități, înregistrare, trimitere de buletine informative, remarketing, alte activități de marketing online

Domeniul de aplicare al datelor prelucrate: nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, nume de contact, adresă de e-mail, număr de telefon mobil, funcție, interese, la ce evenimente doriți să participați

Scopul prelucrării datelor: notificarea promoțiilor, campaniilor și concursurilor curente prin intermediul canalului ales și autorizat de persoana vizată.

Durata prelucrării. Factura este păstrată timp de 5 ani, calculaţi de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exerciţiului financiar în care au fost întocmite art. 23 din Legea contabilității nr  82 / 1991. În cazul canalelor de contact individuale, vom prelucra datele furnizate pentru contactarea clientului până la retragerea consimțământului.

Metoda de furnizare a datelor: voluntară sau pe baza interesului legitim

În cazul unei extrageri de premii, numele câștigătorului și fotografia chitanței de primire a premiului vor fi publicate pe site-ul web al Sto Építőanyag Kft. sub rezerva consimțământului persoanei vizate.

8./ SECURITATEA DATELOR
 1. Operatorul de date aplică măsuri de gestionare a datelor astfel încât să asigure protecția vieții private a persoanelor vizate.
 2. Operatorul de date asigură securitatea datelor (protecție prin parolă, antivirus), ia măsurile tehnice și organizatorice și stabilește regulile procedurale care sunt necesare pentru protecția datelor și a confidențialității. 
 3. Operatorul va lua măsurile adecvate pentru a proteja datele, în special:
 • accesul neautorizat,
 • modificarea,
 • transmiterea,
 • divulgarea către public,
 • ștergerea sau distrugerea,
 • distrugerea sau deteriorarea accidentală,
 • inaccesibilitatea care rezultă din modificări ale tehnologiei utilizate.

4. Operatorul se asigură, prin mijloace tehnice adecvate, că datele stocate nu pot fi direct legate și atribuite persoanei vizate.

5. Pentru a preveni accesul neautorizat la datele cu caracter personal, modificările și dezvăluirea sau utilizarea neautorizată a datelor, operatorul de date asigură:

 • instituirea și funcționarea unui mediu informatic și tehnic adecvat,
 • selectarea și supravegherea controlată a personalului său implicat în furnizarea de servicii,
 • stabilirea unor proceduri detaliate de funcționare, de gestionare a riscurilor și de furnizare a serviciilor.

6. Pe baza celor de mai sus, furnizorul de servicii se asigură că datele pe care le gestionează

 • se află la dispoziția titularului de drepturi,
 • autenticitatea și verificarea acestora este asigurată,
 • integritatea lor poate fi verificată.

7. Sistemul informatic al operatorului de date și al furnizorului său de servicii informatice de stocare protejează, printre altele, împotriva:

 • fraudei informatice,
 • spionajului,
 • virușilor informatici,
 • spam,
 • hacks,
 • și alte atacuri.
9./ REMEDIU

Pentru a vă exercita drepturile, puteți contacta în orice moment responsabilul cu protecția datelor, utilizând datele de contact prevăzute în Introducere.

Aveți următoarele drepturi:

 • Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării (dreptul de acces, articolul 15 din GDPR),
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau corectarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, articolul 16 din GDPR)
 • Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal și dreptul de a solicita ca cererea dvs. de ștergere să fie transmisă altor operatori, în cazul în care datele dvs. cu caracter personal au fost divulgate [dreptul la ștergere, articolul 17 din GDPR],
 • aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării (dreptul la restricționarea prelucrării, articolul 18 din GDPR),
 • dreptul de a obține datele cu caracter personal care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și de a solicita transferul acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din GDPR),
 • dreptul de a vă opune prelucrării (dreptul de opoziție, articolul 21 din GDPR),
 • dreptul de a retrage consimțământul în orice moment pentru prelucrarea bazată pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării în perioada anterioară [dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 alineatul (3) din GDPR].
 • Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea încalcă o dispoziție legală (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, art. 77 GDPR)

Persoana vizată poate solicita informații cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal și poate solicita rectificarea, ștergerea sau blocarea datelor sale cu caracter personal, cu excepția prelucrării obligatorii a datelor, în modul indicat în momentul în care datele au fost colectate sau la datele de contact ale Sto Építőanyag Kft. specificate în Introducere.

 • informații:

La cererea persoanei vizate, Sto Építőanyag Kft. furnizează informații cu privire la domeniul de aplicare al datelor prelucrate, scopul, temeiul juridic și durata prelucrării, numele și adresa persoanei împuternicite de către aceasta și activitățile sale legate de prelucrare, circumstanțele incidentului privind protecția datelor și măsurile luate ca răspuns la acesta, precum și, în cazul unui transfer de date, temeiul juridic și destinatarul transferului de date. Operatorul furnizează aceste informații într-o formă inteligibilă, în scris, la cererea persoanei vizate, în termen de cel puțin 25 de zile de la data solicitării. Aceste informații sunt furnizate gratuit în cazul în care persoana vizată nu a depus încă o cerere de informații la operator în anul în curs pentru același set de date.

 • rectificare:

Persoana vizată poate solicita rectificarea datelor sale cu caracter personal în cazul în care acestea sunt inexacte, iar datele cu caracter personal exacte sunt deținute de operator.

 • blocarea datelor:

La cererea persoanei vizate sau în cazul în care, pe baza informațiilor de care dispune, se presupune că ștergerea ar aduce atingere intereselor legitime ale persoanei vizate, Sto Építőanyag Kft. va bloca datele cu caracter personal ale solicitantului. Datele cu caracter personal blocate pot fi prelucrate numai atât timp cât se menține scopul prelucrării datelor care a împiedicat ștergerea datelor cu caracter personal.

 • ștergerea datelor:

Sto Építőanyag Kft. va șterge datele cu caracter personal dacă:

- prelucrarea este ilegală,

- la solicitarea persoanei vizate,

- datele prelucrate sunt incomplete sau inexacte - iar această situație nu poate fi remediată în mod legal - cu condiția ca ștergerea să nu fie exclusă prin lege,

- scopul prelucrării a încetat, sau

- a expirat termenul legal de stocare a datelor,

- s-a dispus ștergerea de către o instanță de judecată sau de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Operatorul are la dispoziție 25 de zile pentru a șterge, bloca sau rectifica datele cu caracter personal. În cazul în care operatorul nu dă curs cererii de rectificare, blocare sau ștergere a persoanei vizate, acesta trebuie să prezinte în scris motivele refuzului în termen de 25 de zile.

 • Opoziția la prelucrarea datelor cu caracter personal:

Persoana vizată se poate opune prelucrării datelor sale cu caracter personal în cazul în care

(a) prelucrarea sau transferul de date cu caracter personal este necesar pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supus operatorul sau în scopul intereselor legitime urmărite de operator, de destinatar sau de o terță parte, cu excepția cazului în care prelucrarea este prevăzută de lege;

(b) datele cu caracter personal sunt utilizate sau transmise în scopuri de marketing direct, de sondare a opiniei publice sau de cercetare științifică;

(c) în alte cazuri prevăzute de lege.

Sto Építőanyag Kft. analizează opoziția în cel mai scurt timp posibil de la data solicitării, dar nu mai târziu de 15 zile, și decide cu privire la temeinicia opoziției și informează solicitantul în scris cu privire la decizia sa. În cazul în care operatorul stabilește caracterul întemeiat al opoziției persoanei vizate, acesta încetează prelucrarea, inclusiv colectarea și transmiterea ulterioară, și notifică opoziția și măsurile luate pe baza opoziției tuturor celor cărora le-a comunicat anterior datele cu caracter personal vizate de opoziție și care sunt obligați să ia măsuri pentru a respecta dreptul de opoziție.

În cazul în care operatorul nu răspunde la cerere sau dacă persoana vizată nu este de acord cu decizia operatorului, persoana vizată poate, în termen de 30 de zile de la notificare (sau de la nerespectarea termenului), să conteste decizia în instanță.

Persoana vizată poate acționa în instanță operatorul în cazul în care drepturile sale sunt încălcate.

Instanța va judeca cauza pe cale amiabilă. În cazul în care operatorul de date cauzează daune unei alte persoane prin prelucrarea ilegală a datelor persoanei vizate sau prin încălcarea cerințelor de securitate a datelor, operatorul de date trebuie să compenseze daunele. În cazul în care operatorul încalcă dreptul la viață privată al persoanei vizate prin prelucrarea ilegală a datelor sale sau prin încălcarea cerințelor de securitate a datelor, persoana vizată poate solicita daune-interese de la operator. Operatorul este, de asemenea, răspunzător față de persoana vizată pentru orice prejudiciu cauzat de persoana împuternicită de operator. Operatorul este exonerat de răspundere în cazul în care prejudiciul a fost cauzat de o cauză inevitabilă în afara domeniului de aplicare a prelucrării. Operatorul nu compensează prejudiciul în măsura în care acesta a fost cauzat de comportamentul intenționat sau din neglijență gravă al persoanei vizate.

 • Drepturile GDPR pot fi exercitate astfel:
 • pe cale poștală:

STO EPITOANYAG KFT DUNAHARASZTI SUCURSALA FLORESTI
Sediul social: Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti, DN 1 - E60, KM 490+13, Județ Cluj

 • prin email: l.major@sto.com
 • Căile de atac și plângerile pot fi depuse la:

 Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Romania, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro 

Dunaharaszti, 01.04.2020.

Sto Építőanyag Kft.